Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหมันฯได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความเป็นอัจฉริยะให้นักเรียน โดยการค้นหาตัวตนของน้องๆCarousel image
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf
042-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน63.pdf