การส่งเสริมตามประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

1.การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

2.การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

3.การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)

4.การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully