ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมออกกำกายหน้าเสาธงของเด็กๆ

เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัวก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วง สถานการณ์ Covid-19

คุณครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และแจกใบงานใหัเด็กๆ ช่วงปิดเทอมช่วง covid-19

กิจกรรม D.I.Y. การประดิษฐ์การ์ด

เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ

กิจกรรมการทำกล้วยอบเนย

กิจกรรมการปั้นบัวลอยของเด็กๆ

เด็กๆ เวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวังใหญ่(หลังเก่า)

เนื่องในวันอาฬสาหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา