ประกาศจากคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่่ในเกรณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

25650902_094422_8035.pdf