โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ

เลขที่ 1/5 หมู่ 8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ

[O1-O9] ข้อมูลพื้นฐาน

[O1] :: โครงสร้างองค์กร

[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร

[O3] :: อำนาจหน้าที่

[O4] :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)

[O9] :: Social Network

[O10-O17] การบริหารงาน

[O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี

[O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามรายภาค

[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

[O14] :: มาตรฐานการให้บริการ

[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

[O17] :: E-Service

[O18-O24 ]การบริหารงานงบประมาณ

[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[O25 -O28] การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29-O33] การส่งเสริมความโปร่งใส

[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O34-O41] การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

[O34] :: เจตจำนงของผู้บริหาร

[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

[O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

[O42-O43] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

[O42] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

[043]:: การดำเนินการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมภายในหน่วยงาน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image