Carousel imageCarousel imageCarousel image

ประวัติ

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ

ความปลอดภัย

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test: RT )

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT )

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลงานที่ได้รับ

ประเมินการจัดการเรียนรู้ และการบริหารงาน

60 นาที เล่นดี 3 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางร้องเรียน