รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test: RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบโลเกียรติคุณนี้ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนบ้านเนินพะยอม มีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ โครงการ Coaching Teas เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563


การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 "เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล1,000 บาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1