โรงเรียนบ้านแหลมยาง

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test: RT )

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT )

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลงานนักเรียน

ด้านที่ 1.mp4
ด้านที่ 3.mp4