โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ

วิถีคุณธรรมแก้ไข.mp4

โรงเรียนวิถีพุทธ

VTR.mp4

VTR โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test: RT )

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT )

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ นำโดย ผอ.สินีมาศ เหมือนทรัพย์ ครูกัญญา งามสวย และครูกาญจนา สัญจร รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย รอบที่ 1 รับจากพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประธานในรับตราของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ คือ ดร.อนันต์ นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ศน.ดร.ยมนพร เอกปัชชา(ศน.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย) และศน.สุนันทา ถีติปริวัตร์(ศน.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ช่องทางร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น

ถาม - ตอบ