เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด