โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 144 หมู่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คัดกรอง รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับครูภาษาไทย.pdf

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 6,000.- บาท รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 256

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (กลุ่มเก่า)

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ได้จ่ายเงินสด รายการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (นักเรียนกลุ่มเก่า) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 20 คน ในวันที 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


Carousel imageCarousel imageCarousel image

ขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยได้สนับสนุนเงินจำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา “PTTOR” ประจำปี 2563 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม จำนวน 2 ทุน ในวันที่ 22 กันยายน 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ได้นำนักเรียนปฐมวัย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย เด็ก ๆ รู้ไว้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต" ทำให้เด็กได้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดสาธารณภัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานโครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทดำบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก ณ อาคารสโมสรศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

หนูเพชรเดอะฮีโร่


ล้างมือก่อน ปลอดภัยจากโควิด