โรงเรียนวัดสุบรรณาราม

** เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 **

- ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ต้องเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2561

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร คือ

- สำเนาสูติบัตรเด็ก

- สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก

- สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา

- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา

** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป **