PPR e-Learning By G Suite for Education

แบบขอลงทะเบียน Email@ppr.ac.th (การตอบกลับ)

ประกาศ

วันจันทร์, 2 กันยายน 2562

แจ้งไปยังคณะครู และนักเรียนโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกท่านใดที่ยังไม่มี Email@ppr.ac.th สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงค์นี้กดที่เมนู ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ขอย้ำว่ากรอกให้ครบถ้วน หลังจากแจ้งแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทางเมนู ตรวจสอบการการลงทะเบียน

และสำหรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกท่านใด ที่มี Email@ppr.ac.th แล้วแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขอให้แจ้งได้ทางลิงค์นี้แล้วกดที่เมนู แจ้งปัญหาการใช้งาน หลังจากแจ้งแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการแก้ไขได้ทางเมนู ตรวจสอบสถานะการแก้ปัญหา

Email นี้จะใช้ในการเรียนการสอน ขอให้กรอกให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยครับ

จาก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ยินดีต้อนรับสู่ PPR e-Learning By G Suite for Education ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก G Suite for Education ซึ่งจะรวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

เช่นระบบGmailเพื่อการติดต่อสื่อสารGoogleCalendar เพื่อการวางแผนการทำงานGoogleDrive สำหรับการทำงานร่วมกัน Google Plus ระบบ Social Network ในการแบ่งปันความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่ม