สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ประจำปี ๒๕๖๑

ฝ่ายงานสารสนเทศโรงเรียน