อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

02.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

03.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.2

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545

04.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.3

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2553

05.PDF

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.4

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2562