วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ ๕

(วิทยาศาสตร์ข้อมูล : Data science)

วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • ความสามารถในการวิเคราะห์หรือสร้างโมเดล(จำเป็นต้องมีทักษา Math & Statistics knowledge)
  • ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (Hacking skills)
  • ความสามารถในการเข้าใจข้อมูล (Substantive expertise)

ปฏิทินรายวิชา