แผนปฏิบัติการประจําปี

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

รวมเล่ม (สมบูรณ์).pdf

ประจําปี ๒๕๖๒

ฝ่ายแผนงาน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ประจําปี ๒๕๖๑

ฝ่ายแผนงาน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ประจําปี ๒๕๖๐

ฝ่ายแผนงาน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์