About us

  • Ms. Chan Po Yan (Head)

  • Mr. Chen Hon Cheuk (Deputy head)

  • Ms. Ho Yuen Ping

  • Ms. Kwok Sheung Yin

  • Ms. Li Yin Han

  • Ms. Tsang Wang

  • Mr. Tse Chi Fai

  • Ms. Yiu Yuen Wah

Updated 1st round club application results(for webpage)pdf

Updated First round club application result

Updated 2nd round club application result (by Fion 27 OCT) pdf

Updated Second round club application result