About us

  • Ms. Chan Po Yan (Head)

  • Mr. Chen Hon Cheuk (Deputy head)

  • Ms. Chen Yee Ching

  • Ms. Kwok Sheung Yin

  • Ms. Li Yin Han

  • Ms. Tsang Wang

  • Ms. Tsang Yan Chi

  • Mr. Tse Chi Fai

  • Mr. Wong Chi Kai

  • Ms. Yiu Yuen Wah