การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2022)
ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2

การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน