The Vocational Incubator Center

Phuket Polytechnic College

ประชาสัมพันธ์

สภาพทั่วไปของสำนักงาน

แหล่งเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศึกษาดูงาน

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใหม่