On-line

Podřipská

informace nejen pro studenty a rodiče

Podpora distační výuky - archiv

Pravidla distanční výuky

Aktuální situace k 21. září 2020 

Dovolte mi vás informovat o aktuální situaci na naší škole k dnešnímu dni.


Pro třídy v karanténě platí následující pravidla.

Pravidla distanční výuky, varianta „karanténa třídy“

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 30. září 2020 

Dobrý den, dovolte mi vás informovat o aktuální situaci na naší škole k dnešnímu dni.

Pravidla distanční výuky

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 13. říjnu 2020 

Dobrý den, dovolte mi vás informovat o aktuální situaci.


Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 6. listopadu 2020 

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 23. listopadu 2020 

Provoz školy od 25. 11. 2020

Třídy 3KKP a 4HML - prezenční výuka dle běžného rozvrhu.

Třída 3P dálkového studia začíná v úterý 1. 12. 2020 dle rozvrhu ve Škole On-Line.

Třída 3PB v Ústí nad Labem začíná v sobotu 5. 12. 2020 konzultacemi v kanceláři školy v Klíšské ulici 2058/33.

---------

Odborný výcvik:

Třída 2KKP (od 25. 11. 2020)

Třída 1KČP (od 30. 11. 2020)

Třída 1K (od 30. 11. 2020)

Třída 3KKP (od 30. 11. 2020)

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 30. listopadu 2020 

Provoz školy od 7. 12. do 22. 12. 2020

Třídy 3KKP, 4HML, 3P a 3PB - výuka dle běžného rozvrhu.

---------

Nasazení tříd při návratu do školy - rotační výuka

7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020

Škola:

Praxe:

Distanční výuka:

14. - 18. 12. 2020

Škola:

Praxe:

Distanční výuka:

---------

Odborný výcvik:

Třída 2KKP (od 7. 12. 2020)

Třída 1KČP (od 14. 12. 2020)

Třída 1K (od 14. 12. 2020)

Třída 3KKP (od 14. 12. 2020)

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 30. prosinci 2020 

Provoz školy od 4. 1. 2021

Dle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 přechází střední školy opět na plně distanční formu výuky.

Od pondělí 4. ledna 2021 proto bude probíhat výuka online. A to včetně odborného výcviku. Žáky a studenty prosím o respektování pokynů vyučujících. 

Pravidla distanční výuky:

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,


dovolte mi vás seznámit se způsobem předání výsledků žáků za první pololetí tohoto školního roku. Vzhledem k epidemiologické situaci není možné předat výpisy z vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna běžnou formou. Výsledky vám budou dostupné ve Škole Online zítra od 13:00. Žákům budou zaslány výpisy emailem na jejich školní adresu. Po obnovení prezenční výuky budou výpisy ihned předány v tištěné podobě.


První, druhé a třetí ročníky maturitních oborů a první dva ročníky učebních oborů jsou hodnoceny ve všech předmětech rovněž nebo výhradně slovně. Jsme přesvědčeni, že takové slovní hodnocení je lepší zpětnou vazbou než pouhá známka. 


Pro zobrazení slovního hodnocení je nutné ve Škole Online najet počítačovou myší na zkratku „SL.“ nebo na známku v sekci „Hodnocení žáka/studenta“. Používejte prosím Školu Online v běžném webovém prohlížeči.


Děkuji vám za spolupráci v prvním pololetí a těším se na druhou část školního roku. Věřme, že se věci začnou brzo vracet do běžných kolejí.


S pozdravem


Ing. Richard Červený

ředitel školy


Aktuální situace k 21. dubnu 2021 

Provoz školy od 26. 4. 2021

Vážení studenti, zákonní zástupci,


od pondělí 26. dubna se znovu zahajuje výuka odborného výcviku. Začíná třída 2KKP a opatření se vztahuje i na praktickou výuku oboru hotelnictví. Dbejte prosím pokynů svých vyučujících (čas, místo a další organizační záležitosti).

Teoretická výuka je i nadále distanční.

Osobní přítomnost ve škole - na praxi je však podmíněna absencí příznaků onemocnění COVID-19 a podmínkou podstoupení testování.

Každý je povinen si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty podle platného mimořádného opatření MZd (respirátor). V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Testování se provádí neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem v přízemí budovy školy v učebně K. Přijďte prosím včas, na vyhodnocení testu se čeká 15 minut. O výsledku testu se provede zápis. Instruktážní video k testování naleznete na webových stránkách školy v sekci Distanční výuka.

Testování se neprovádí u osoby, která doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, 

b) má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Těšíme se na Vás

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Zahájení školního roku 2021/2022 

Pozvánka

Vážené studentky, vážení studenti,


zvu vás na zahájení školního roku 2021/2022, které proběhne ve Sportovní hale Pod Lipou (Vědomice 15) ve středu 1. září 2021 v 8.15 hodin. Těším se na vás!


Ing. Richard Červený v. r.

ředitel školy


Hygienická pravidla a nařízení od 1. září 2021

Zahájení školního rokuPohyb ve škole

Aktuální situace ke 3. lednu 2022 

Dobrý den,

dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vás musím informovat o následujícím nově platném mimořádném opatření. Veškeré informace naleznete rovněž na www.edu.cz. Zároveň vám i touto cestou přeji vše nejlepší do nového roku 2022.

S pozdravem, R. Červený

Pro žáky, kteří se budou v prvním nebo ve druhém lednovém týdnu účastnit lyžařského kurzu, platí kromě obecných nařízení viz dále i následující:

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 (a která je dostupná ZDE), a to že

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

Podpora

Problém s přihlášením do školního Google účtu? Kontaktujte ředitele na cervenyr@podripskaskola.cz nebo 723 829 67 (nejlépe SMS)

Nemáte funkční heslo do Školy Online? Kontaktujte paní Červenou na cervena@podripskaskola.cz nebo přímo v kanceláři školy. 

Aktuální situace k 23. lednu 2022 - karanténa školy a přechod na online výuku

Dobrý den,

současná masivní vlna Covid-19 dostihla i naši školu. Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí bylo rozhodnuto o karanténě celé školy do středy 26. ledna.

Proto bude výuka probíhat on-line formou od pondělí 24. do středy 26. ledna. Omezení se týká rovněž odborného výcviku ve školních i externích provozovnách a dálkového studia dne 25. ledna.

Návrat do školy proběhne ve čtvrtek 27. ledna. Hned po příchodu bude každý testován antigenním testem. Ve všech vnitřních prostorech školy budeme nosit respirátor do pondělí 31. ledna. Doporučuji ovšem toto nařízení dodržovat i nadále.

V souladu s mimořádným opatřením jsme předali KHS osobní údaje a kontakty žáků a učitelů, kteří byli v rizikovém kontaktu. Do 24 hodin by měla přijít SMS s pokyny o karanténě a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření. 

On-line výuka bude probíhat v prostředí Google Classroom a Meet (nebo jinak dle pokynů vyučujících). Řídíme se rozvrhem, tzn. na začátku každé hodiny (či vícehodinnového bloku) se spojíme v Google Meet skrze odkaz v příslušném kurzu v Google Classroom. Výuka je povinná a bude se evidovat i docházka.

Pokud budete mít nějaký technický problém či dotaz, tak se prosím obraťte na svého třídního učitele nebo přímo na mě.

Děkuji za spolupráci, pochopení a přeji všem hodně zdraví

Ing. R. Červený, ředitel školy

tel.: 723 829 267

email: cervenyr@podripskaskola.cz

Ing. H. Bílíková, zástupkyně ředitele

tel.: 602 356 160

email: hbilikova@podripskaskola.cz

Hlavní platforma pro distanční výuku

Potřebujete klíč od svého vyučujícího

Dvojjazyčná učebnice v němčině a češtině

Aplikace pro videochat (výuka jazyků)

Škola OnLine

Webové stránky školy

Instagram školy

Facebook školy