หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) แบ่งจ่าย 3 ภาคเรียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 (จ่ายวันที่ 3 - 30 เม.ย. 62 ) จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

ภาคเรียนที่ 2 (จ่ายวันที่ 2 - 20 ก.ย. 62 ) จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

ภาคฤดูร้อน (จ่ายวันที่ 3 - 21 ก.พ. 63) จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

ยืนยันการลงทะเบียนและส่งหลักฐานโอนเงิน (เข้าใช้งานกับ Gmail) กรุณาส่งหลักฐานโอนเงินและยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่โอนเงิน หากไม่สามารถส่งวันเดียวกับที่โอนเงิน กรุณาโทรแจ้งการโอนเงินที่ งานการเงิน โทร 0 3932 5781 ต่อ 1106 (เวลา 08.00 - 16.00 น.)

มีปัญหาในการเข้าใช้งานแบบฟอร์มยืนยันฯ ติดต่อ ชมพู โทร/Line 0818644782