หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 สัปดาห์)

ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรียนภาคทฤษฎี ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เรียนภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกในเขตสุขภาพที่ 6

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ อ.ราตรี อร่ามศิลป์ 0817827143

ใบสมัครเข้าอบรม สำหรับผู้สมัครนอกเขต คุณสมบัติ: จบพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ปิดรับสมัคร 14 พ.ค. 62