การประชุมวิชาการ

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

(Intermediate care) โดยใช้กระบวนการพยาบาล

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ e-mail : chompoo1@pnc.ac.th

โดยระบุชื่อ นามสกุล และหน่วยงานในใบสลิปให้ชัดเจน

กรณีโอนเงินรวม ขอให้ใส่ชื่อครบทุกคน เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการสูญหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา โทร. 089 359 5365

หรือที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 0 3932 5781 ต่อ 1306 - 1307

สมัครประชุมวิชาการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2561

หนังสือเชิญประชุม.pdf
กำหนดการประชุมวิชาการ.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์.pdf