หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

(การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 3

ค่าลงทะเบียนท่านละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โทร 0 3932 5781 ต่อ 1306-7