โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการ

เพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ

เรื่อง ทิศทางแนวโน้มการรักษาโรคเบื้องต้น

และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในยุคไทยแลนด์ 4.0

กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และส่งหลักฐานการชำระเงินที่ e-mail : chompoo1@pnc.ac.th โดยระบุชื่อ นามสกุล และหน่วยงานในใบสลิปให้ชัดเจน กรณีโอนเงินรวม ขอให้ใส่ชื่อครบทุกคน เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการสูญหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์ภโวทัย พาสนาโสภณ โทร. 086 332 7636

หรือที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 0 3932 5781 ต่อ 1306 - 1307

หนังสือเชิญประชุม.pdf
กำหนดการประชุม.pdf
แผ่นพับ.pdf