ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เรื่อง “Smart Nurses Work Smart : ความท้าทายทางการพยาบาล ”

22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ขยายการรับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2561

ค่าลงทะเบียนท่านละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการศิษย์เก่าพระปกเกล้า บัญชีเลขที่ 204 0 51091 5 ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Kanika.amphon1965@yahoo.com (โปรดระบุรายชื่อผู้ลงทะเบียนในหลักฐานโอนเงินให้ชัดเจน กรณีโอนเงินรวมให้ใส่ชื่อครบทุกท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย) หมายเหตุ : สามารถโอนเงินได้ทุกช่องทาง เช่น online, ATM

หนังสือเชิญประชุม.pdf
แผ่นพับ.pdf
กำหนดการประชุมวิชาการ.pdf