งานบริการวิชาการ

คู่มือ บรก 2559.pdf
คู่มือ บรก 2560.pdf
ระเบียบค่าใช้จ่ายอบรม.pdf
ระเบียบเบิกค่าอาหาร.pdf
FM-Plan 3 งานบริการวิชาการ.doc
เล่มรายงานผลโครงการ บรก.doc
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ.docx
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ.docx
แบบฟอร์ม After Action Review.doc
แบบประเมินความพึงพอใจ.xls
แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ.doc
ตัวอย่างการประเมินผลการบูรณาการ.doc
ตารางบันทึกข้อมูลการไปประชุมอบรมสัมมนา.doc