ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์เพ็ญนภา พิสัยพันธ์ุ

ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560

วาระที่ 2 ระหว่าง 3 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน


อาจารย์ขวัญสุวีย์ อภิจันทรเมธากุล

ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 สิงหาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา

ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 กันยายน 2557 - 31 กรกฏาคม 2559