แนวทางการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีกลไกเพื่อให้ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ งานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการไปได้ด้วยดีอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย กลไก ดังนี้

๑. การให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยการมีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในคู่มือผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่ภาควิชา รวมถึงประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์วิทยาลัยให้รับทราบและปฏิบัติทั่วกัน

๒. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆ พร้อมทั้งมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับให้กับอาจารย์ได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้อาจารย์ไม่ละเมิดสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น

ระบบการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์