ผลงานวิจัยของบุคลากร

สำหรับท่านที่สนใจนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กรุณา download แบบฟอร์มการขอใช้ประโยชน์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และส่งคำขอมายังวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี หรือติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0 3932 5781 ต่อ 1306-1307

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2562

ยศพล เหลืองโสมนภา, ชวนชม พืชพันธ์ไพศาล และลลิตา เดชาวุธ. (2562). โมเดลการวัดของแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาฉบับภาษาไทย : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามเพศ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 13่(1). 11 - 19

คัทลิยา วสุธาดา, นันทวัน ใจกล้า, จาริกา ประคองศรี และ สัพพัญญู เทียมเงิน. (2562). การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการตนเองในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 36 (2). 142 -153.

Sananpanichkul, P., Sawadhichai, C., Leaungsomnapa, Y., Yapanya, P., (2019). Possible Role of Court-Type Thai Traditional Massage During Parturition: a Randomized Controlled Trial. International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork. 12(1). 23 - 28.

ชมพู เนินหาด, ยศพล เหลืองโสมนภา, ชดช้อย วัฒนะ และดาราวรรณ รองเมือง. (2562). Wow! Service พิชิตเป้าหมาย: การพัฒนาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตผลงานวิจัยโดยบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 10(1). 339 - 356

เอกชัย แดงสะอาด, ปณิธี ธัมมวิจยะนัทธวิทย์, สุขรักษ์ปิยะวดี ทองโปร่งนพนัฐ, จำปาเทศ และ ยศพล เหลืองโสมนภา. (2562). ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มผู้มารับบริการชายคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร. วารสารควบคุมโรค. 45(1). 1 - 13.

ดาราวรรณ รองเมือง. (2562). บรรยากาศการเรียนรู้ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 6(1). 167 - 177

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2561

สภาพการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ความรู้ ความพึงพอใจ และอาการข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรของมารดาวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี

The Collaborative Model Among Multidisciplinary Team and Farmers Can Increase Protective Behaviors and Decrease Severity of Chemical Accumulation in Bloodstream Among Orchardists, Thailand

สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 11

ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบทฤษฎีผสมต่อการรับรู้ความสามารถในจัดการตนเอง และการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ชักจากไข้สูง

การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตย ปีงบประมาณ 2558 กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

การจัดการตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเยื่อยุช่องท้องในระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องต่อเนื่อง

พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผลของโปรแกรมหัวเราะบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ค่านิยมในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสามรุ่นอายุ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ความสุขของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และความคิดเห็นในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

พฤติกรรมการจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขโรคฟันผุในเด็กอายุ 8-12 ปี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน: กรณีศึกษามารดาหลังคลอด ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การพัฒนาแบบประเมินคัดกรองผู้ป่วยเจ็บ-แน่นหน้าอกหรือใต้ลิ้นปี่ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลระนอง

ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติโดยใช้แผนที่ความคิดในการวิเคราะห์ กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ในการฉีดอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การทบทวนขอบเขตผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รูปแบบการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในการสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การพัฒนาความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมจิตบริการของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการกินยากับความร่วมมือในการกินยาของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงภายใต้การควบคุมตัวแปรระยะเวลากินยา

Predictors of health-promoting behaviour among older adults with hypertension in Indonesia

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2560

พฤติกรรมการดูแลตนเองตามการรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด การดำรงบทบาทภรรยา สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส กับคุณภาพชีวิตของสตรีที่มีบุตรยาก

รูปแบบการจัดการตนเองของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน: กรณีศึกษามารดาหลังคลอด ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ผลของโปรแกรมการสื่อสารเตือนภัยต่อความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือดและการจัดการอาการของประชาชน ต.ปากหมาก จ.สุราษฎร์ธานี

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 11

การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนนักจิตวิทยาเข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิ

การพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาในการดำเนินงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในบริการระดับปฐมภูมิ

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2559

Prevalence and Risk Assessment of Cervical Cancer Screening by Papanicolaou Smear and Visual Inspection with Acetic Acid for Pregnant Women at a Thai Provincial Hospital

ผลของการใช้เทคนิค SKT 3 “นั่งยืด-เหยียดผ่อนคลายประสานกาย ประสานจิต”ต่อจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่ ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดขาวทั้งหมดและนิวโทรฟิล ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็กและวัยรุ่น

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในผู้ชายวัยทำงาน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุบัติการณ์ของการหกล้ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในจังหวัดจันทบุรี

วิถีชีวิต ความรู้ความเชื่อ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ส่งผลต่อการเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย ในแรงงานต่างชาติชาวพม่า ในตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการสูบบุหรี่ในผู้ชายวัยทำงาน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลของการพัฒนาทักษะการนวดแผนไทยของเยาวชนเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่และคอ

ผลของการใช้เทคนิค SKT 3 “นั่งยืด-เหยียดผ่อนคลายประสานกาย ประสานจิต” ต่อจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่ ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดขาวทั้งหมดและนิวโทรฟิล ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็กและวัยรุ่น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชน ต.ปากหมาก จ.สุราษฎร์ธานี

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรืออุดตันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลระยอง

การเรียนรู้เชิงบูรณาการระบบสุขภาพระดับอำเภอ และทีมหมอครอบครัวในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านคุณภาพ สุขสำราญ ห่วงใยกัน ด้วยทีมหมอครอบครัว

Prevalence and Risk Assessment of Cervical Cancer Screening by Papanicolaou Smear and Visual Inspection with Acetic Acid for Pregnant Women at a Thai Provincial Hospital

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2558

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล : ประเด็นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จังหวัดจันทบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและระดับความคิดเห็นต่อการใช้สมุนไพรกับระยะเวลาในการใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวานร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุรินทร์

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของแม่วัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดสุรินทร์

สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ถอดบทเรียนประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลต่อการได้รับการสร้างเสริมสุขภาพจากการสร้างสิ่งแวดล้อมและการกำกับตนเอง

การสำรวจความครอบคลุมของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง : กลุ่มสตรีและทารกและกลุ่มเด็กปฐมวัย

การสำรวจความครอบคลุมของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง : กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อเจคติการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานเรื่องการดำเนินงานอนามัยชุมชนในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ความรู้ในการป้องกันและอัตราการเกิดเข็มทิ่มตำและการบาดเจ็บจากของมีคมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมของวัยรุ่น : กรณีศึกษา จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในจังหวัดพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน จังหวัดจันทบุรี

ความกลัวต่อการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการแผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลสุรินทร์

การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล : ประเด็นการสร้างระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดจันทบุรี

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและค่าเฉลี่ยความดันหลอดเลือดแดงของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์

การตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น : ปัจจัยทางด้านมารดาที่มีผลต่อทารก

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบ้านบ้านคลองเหล็กบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัวสามวัยต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิกและสัมพันธภาพในครอบครัว

การพัฒนาการรายงานข้อมูลคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยโปรแกรม HOSxP-PCU The Development of Depression Screening Data Report by the HOSxP_PCU Program

การศึกษาความต้องการข้อมูลของญาติผู้ป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการตนเองต่อความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เปรียบเทียบการตอบสนองอัตโนมัติต่อความเครียดของแม่ขณะลูกถูกเจาะเลือดเมื่อลูกกำลังดูดนมแม่และหลังจากให้ลูกดูดนมแม่แล้ว

การพัฒนาพฤติกรรมสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล

ผลของการประยุกต์กระบวนการลินโดยใช้โปรแกรม HOSxP ในการปรับปรุงคุณภาพงานคัดกรองภาวะซึมเศร้า วัณโรค และการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบ่อไร่

ผลของการเขียนรายงานการสื่อสารเพื่อการบำบัดแบบบูรณาการการสะท้อนคิดต่อการพัฒนาพฤติกรรมสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล

ผลของโปรแกรมการดูแลแผลผ่าตัดและป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยก่อนจำหน่ายในหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ผลของการฟื้นฟูตามโปรแกรมการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อระดับกำลังกล้ามเนื้อและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการควบคุมโรค ระดับความดันโลหิต และ คุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในการศึกษาระยะยาว

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต่อความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันตนเองจากการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นหญิง

ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะและระดับการสะท้อนคิดด้วยโปรแกรมเรียนรู้การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ผลของการพัฒนาทักษะการนวดแผนไทยของเยาวชนเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่และคอ

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2556

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการเรียนแบบบรรยาย กับการเรียนแบบทีมของนิสิตแพทย์ ในการเรียนการสอนทางนรีเวชวิทยา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการรับบริการและความถูกต้องของการได้รับยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบบริการแบบจัดกลุ่มผู้รับบริการตามสูตรยาของคลินิกผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด

อิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาต่อความร่วมมือในการกินยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระดับสูง

ความต้องการข้อมูลของญาติผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาของพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นในครอบครัว

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนตำบลวันยาวและตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประสบการณ์การดำเนินชีวิตของผู้มีภาวะอัมพาตท่อนล่าง

Factors Correlated with Mothers’ Behaviors on Oral Health Care for their Children in Central Java, Indonesia

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2555

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2554

Coping with Traumatic Brain Injury Using the Preparation Program among Caregivers of Patients in the Intensive Care Unit

คุณภาพชีวิต ปัญหา และความต้องการของผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกในปีการศึกษา 2547 กับปีการศึกษา 2553

Childbirth Self-Efficacy Inventory and Childbirth Attitudes Questionnaire: psychometric properties of Thai language versions

The McGill Pain Questionnaire as a multidimensional measure in people with cancer: an integrative review

Factors involved in recovery from schizophrenia: A qualitative study of Thai mental health nurses


ผลงานวิจัย พ.ศ. 2553