งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนพิมายวิทยา


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินภายนอกรอบสี่


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินภายนอกรอบสี่

โดย วิทยาการจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31