บทเรียนออนไลน์ English Communication for Teacher

Objective: To help the Thai teachers improve their use of English in general conversation.

จุดประสงค์: เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร ด้วยบทสนทนาทั่วไป

Format: Teachers receive links to 9 modules of SINE Online English training to be completed over a two-week period. The modules are at A1, A2, and B1 levels.

รูปแบบ: ครูจะได้รับลิงค์เพื่อเข้าเรียนทั้งหมด 9 ลิงค์ (9 บท) ซึ่งจะต้องเข้าเรียนและทําแบบทดสอบให้ผ่านภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับลิงค์ทั้งหมด เนื้อหาประกอบด้วย 3 ระดับ คือ A1, A2 และ B1

Grading: Teachers must complete at least six modules to pass the program.

การประเมินผล: ครูจะต้องทําแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อย 6 บท จึงจะถือ ว่าผ่านการอบรมหลักสูตรนี้

Certification: All teachers who pass the program will receive a certificate of completion. ประกาศนียบัตร: ครูที่เข้าเรียนและผ่านแบบทดสอบครบดังกล่าวข้างต้น จะ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลว่าผ้านการอบรมและทดสอบหลักสูตรนี้

ขั้นตอนการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์

1. เลือกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน

2. กรอกข้อมูลผู้เข้าเรียน : อีเมล์ / ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

3. เข้าสู้ส่วนแนะนําบทเรียน หรือทําแบบทดสอบก่อนเรียน

4. เรียนเนื้อหาจากวิดีโอ และทําแบบทดสอบ

5. กด “ส่ง” คําตอบ เมื่อทําแบบทดสอบครบ

6. ตรวจสอบคําตอบที่ถูกต้อง หรือทําแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง

English communication -Level : A1

English communication -Level : A2

English communication -Level : B1