วิชา ง32201 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 1

ผลการเรียนรู้ที่ 1 อธิบายความหมาย ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก และความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 2

ผลการเรียนรู้ที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Photoshop CS6ได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 3

ผลการเรียนรู้ที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือย่อขยายเลื่อนดูภาพ ย้ายภาพ การเลือกสี ระบายสี ตัดภาพ ลบภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 4

ผลการเรียนรู้ที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือเลือกพื้นที่ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 5

ผลการเรียนรู้ที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับรูปทรงภาพ ปรับขนาดภาพ หมุนพลิกภาพและสามารถประยุกต์ใช้งานได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบวัดผลระหว่างภาค

ผลการเรียนรู้ที่ใช้สอบ ผลการเรียนรู้ที่ 1-5

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 6

ผลการเรียนรู้ที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างข้อความ จัดรูปแบบข้อความ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 7

ผลการเรียนรู้ที่ 7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลเยอร์ การจัดการเลเยอร์และสามารถประยุกต์ใช้งานได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ 8

ผลการเรียนรู้ที่ 8 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมแซมภาพ ตกแต่งภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |

แบบทดสอบวัดผลปลายภาค

ผลการเรียนรู้ที่ใช้สอบ ผลการเรียนรู้ที่ 2-8

| คลิกเพื่อเข้าสอบ |