การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงเรียนมีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในแต่ละงาน เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงในการทุจริต ดังนี้

  1. คำสั่งแต่งตั้งหัวเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

  2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน

  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน

  4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่่การเงินและเจ้าหน้าที่ยบัญชีในโรงเรียน

  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  6. โครงการพัฒนางานการเงิน-บัญชีและสินทรัพย์

  7. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ

  8. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน-บัญชี

  9. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา