เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ปี 63

  2. รายงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ปี 63

  3. รายงานการควบคุมภายใน ปี 63

  4. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 63