การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนพญาลอวิทยาคมมีการดำเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามประเมิลผลอย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

รายงานการประชุม (Download)