>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล <<

  1. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

  2. การวางแผนกำลังคน