>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ <<

  1. ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ปีงบ 2563

  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ