>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 <<

  1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ปีงบ 2563