กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญํติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชบัญญํติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พศ.2546

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชยัญญํติกองทุนบำเเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539

พระราชยัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522