วิสัยทัศน์
โรงเรียนพญาลอวิทยาคมจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย


พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย
6. พัฒนาระบบบริหารและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์ของโรงเรียน
1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครู เป็นครูมืออาชีพที่จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. นักเรียนภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย มีการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา
6. นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. ครู นักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
8. ระบบบริหารและกระบวนการปฏิบัติงานเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล