โรงเรียนพญาลอวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในปี พ.ศ.2527 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านร่องแมด ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ 44 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมบริจาคที่ดิน ประกาศตั้งให้เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 โดยแต่งตั้งให้นายณรงค์ สินธุปัน เป็น ผู้บริหารคนแรก

ที่ตั้ง
529 หมู่ 11 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150

พื้นที่
44 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ทิศเหนือติดกับ หมู่บ้านร่องแมด หมู่ที่ 11
ทิศใต้ติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านสันหลวง
ทิศตะวันออกติดกับถนน บ้านร่องแมด - สันหลวง
ทิศตะวันตกติดกับทุ่งนา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
พญาลอถือดาบคู่

สีประจำโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
สีฟ้า - ขาว
สีฟ้า หมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส จิตใจเบิกบาน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ จิตใจแน่วแน่ในการใฝ่หาความรู้

คติธรรมของโรงเรียน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เสฏโฐ