นายณรงค์ สินธุปัน
10 พ.ค. 2527 – 8 พ.ย. 2536

นายธานินทร์ ชินวัฒน์
9 พ.ย. 2536 – 12 ก.พ. 2541

ว่าที่ ร.ต.จิต จันต๊ะคาด
13 ก.พ. 2541 – 14 ก.พ. 2543

นายบุญลือ ศรีสุวรรณ
15 ก.พ. 2544 – 1 พ.ย. 2550

นางนิรมล จินะชิตรา
1 พ.ย. 2550 – 30 ก.ย. 2551

นายมานะ พิริยพัฒนา
26 ม.ค. 2552 – 1 พ.ย. 2555

นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง
26 พ.ย. 2555 – 23 ม.ค. 2558

นายประยูร ชาติชำนาญ
14 พ.ค. 2558 – 6 ม.ค. 2560

นายบรรจบ บุญช่วย
5 เม.ย. 2560 –
30 ก.ย. 2564

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน

1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน