นายบรรจบ บุญช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

นายมานัส ทาระจีน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางจันทร์เพญ กาชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุทิน จันธิมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางหิรัญญา แก้วสุข
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายนิวัฒน์ การะเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป