นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ