กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สมรรถนะและขีดความสามารถครูให้เป็นครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและกระบวนการปฏิบัติงานเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล