pre3.ppsx

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

pre1.ppsx

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

pre4.ppsx

บรรยากาศโรงเรียนพญาลอ

pre5.ppsx

วันแม่แห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (OIT)

เอกสารรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (OIT)