งานแผนงานและงบประมาณ

เวบไซต์ประกอบการดำเนินงานของงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564

1. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบฟอร์ม โดยระบุชื่อกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน

เอกสารประกอบ 1. แบบขออนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้าง

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

2. ส่งงานแผนงานเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณ ภายใน 10.00 น.ของทุกวัน (ส่งหลัง 10.00 น. จะดำเนินการตรวจสอบในวันถัดไป) งานแผนงานส่งเรื่องต่อไปที่งานการเงิน

3. งานการเงินตรวจสอบเงินงบประมาณที่สามารถใช้ได้ เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และเสนอ
ผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ส่งเอกสารต่อไปยัง
งานพัสดุ (ขั้นตอนที่ 1-3 ใช้เวลาดำเนินการ
1 วัน)

4. งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้เวลา 2 วัน)

5. รับพัสดุที่ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง และดำเนินการตรวจรับให้เรียบร้อย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับพัสดุที่ขอจัดซื้อ หรืองาน
ที่ขอจัดจ้าง)