ส่งเอกสารงานบุคคล ปีการศึกษา 2566

     - รอบที่ 1/2567 : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 (pdf) ภายใน 15 มีนาคม 2567  ส่งไฟล์  ตรวจสอบ   

     - รอบที่ 2/2566 : 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 (pdf)   ส่งไฟล์   ตรวจสอบ    

(คลิกดูตัวอย่าง จัดทำเป็นข้อมูลรายบุคคล เมื่อแชร์สิทธิ์เข้าถึงจึงสามารถแก้ไขได้ สามารถส่งขอแชร์สิทธิ์เข้าถึงโดยคลิกที่เอกสารของท่าน เหตุผลในการให้จัดทำรูปแบบนี้แทนการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานต่อของท่าน เช่น การดาวน์โหลดเพื่อแนบเป็นภาคผนวกในรายงาน) แนวการส่งข้อมูลมีคำแนะนำเพิ่มเติม ที่นี่

งานระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

| ส่งไฟล์ | ตรวจสอบ |

| ตัวอย่าง1 | ตัวอย่าง2 |


ดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น 

ไม่ต้องขอสิทธิ์การเข้าถึง

| ส่งไฟล์ | ตรวจสอบ |

ตัวอย่าง ม.1-6

ดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น 

ไม่ต้องขอสิทธิ์การเข้าถึง

 ส่งเอกสารงานบุคคล ปีการศึกษา 2565

     - รอบที่ 1/2566 : 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 (pdf) ภายใน 20 มีนาคม 2566  ส่งไฟล์  ตรวจสอบ  

     - รอบที่ 2/2565 : 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 (pdf) ภายใน 9 กันยายน 2565 ส่งไฟล์   ตรวจสอบ     

(คลิกดูตัวอย่าง จัดทำเป็นข้อมูลรายบุคคล เมื่อแชร์สิทธิ์เข้าถึงจึงสามารถแก้ไขได้ สามารถส่งขอแชร์สิทธิ์เข้าถึงโดยคลิกที่เอกสารของท่าน เหตุผลในการให้จัดทำรูปแบบนี้แทนการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานต่อของท่าน เช่น การดาวน์โหลดเพื่อแนบเป็นภาคผนวกในรายงาน) แนวการส่งข้อมูลมีคำแนะนำเพิ่มเติม ที่นี่

งานระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

(ผู้ประสานงาน : นางณภัทร ทิพธนามาศ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)  

 ส่งเอกสารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564

     - ภาคเรียนที่ 1/2564 (pdf) ส่งไฟล์   ตรวจสอบ     สรุป

     - ภาคเรียนที่ 2/2564 (pdf) ส่งไฟล์   ตรวจสอบ     สรุป 

     - ครั้งที่ 2/2564 : 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 (pdf) ส่งไฟล์   ตรวจสอบ     สรุป

     - ครั้งที่ 1/2565 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (pdf) ภายใน 18 มี.ค. 2565 ส่งไฟล์  ตรวจสอบ     สรุป   ข้อมูลและตัวอย่าง

    - ครั้งที่ 1/2565 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (pdf) ส่งไฟล์      ตรวจสอบ     สรุป

- ภาคเรียนที่ 1/2564 (pdf)     ส่งไฟล์      ตรวจสอบ     สรุป

- ภาคเรียนที่ 2/2564       ส่งไฟล์      ตรวจสอบ     สรุป

(คลิกดูตัวอย่าง จัดทำเป็นข้อมูลรายบุคคล เมื่อแชร์สิทธิ์เข้าถึงจึงสามารถแก้ไขได้ สามารถส่งขอแชร์สิทธิ์เข้าถึงโดยคลิกที่เอกสารของท่าน เหตุผลในการให้จัดทำรูปแบบนี้แทนการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานต่อของท่าน เช่น การดาวน์โหลดเพื่อแนบเป็นภาคผนวกในรายงาน) แนวการส่งข้อมูลมีคำแนะนำเพิ่มเติม ที่นี่

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานครู