ส่งเอกสารงานบุคคล ปีการศึกษา 2565

- ครั้งที่ 2/2565 : 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 (pdf) ภายใน 9 กันยายน 2565 ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

- ครั้งที่ 1/2566 : 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

(คลิกดูตัวอย่าง จัดทำเป็นข้อมูลรายบุคคล เมื่อแชร์สิทธิ์เข้าถึงจึงสามารถแก้ไขได้ สามารถส่งขอแชร์สิทธิ์เข้าถึงโดยคลิกที่เอกสารของท่าน เหตุผลในการให้จัดทำรูปแบบนี้แทนการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานต่อของท่าน เช่น การดาวน์โหลดเพื่อแนบเป็นภาคผนวกในรายงาน) แนวการส่งข้อมูลมีคำแนะนำเพิ่มเติม ที่นี่

งานระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

(ผู้ประสานงาน : นางณภัทร ทิพธนามาศ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

ส่งเอกสารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564

 • แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ปีการศึกษา 2564

- ภาคเรียนที่ 1/2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

- ภาคเรียนที่ 2/2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

 • รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รอบ 6 เดือน)

- ครั้งที่ 2/2564 : 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

- ครั้งที่ 1/2565 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (pdf) ภายใน 18 มี.ค. 2565 ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป ข้อมูลและตัวอย่าง

 • รายงานการเยี่ยมบ้าน ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

- ครั้งที่ 1/2565 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

- ภาคเรียนที่ 1/2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

- ภาคเรียนที่ 2/2564 ส่งไฟล์ ตรวจสอบ สรุป

(คลิกดูตัวอย่าง จัดทำเป็นข้อมูลรายบุคคล เมื่อแชร์สิทธิ์เข้าถึงจึงสามารถแก้ไขได้ สามารถส่งขอแชร์สิทธิ์เข้าถึงโดยคลิกที่เอกสารของท่าน เหตุผลในการให้จัดทำรูปแบบนี้แทนการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานต่อของท่าน เช่น การดาวน์โหลดเพื่อแนบเป็นภาคผนวกในรายงาน) แนวการส่งข้อมูลมีคำแนะนำเพิ่มเติม ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) คลิกที่นี่

 • รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่

 • รายงานการเยี่ยมบ้าน คลิกที่นี่

 • รายงานการคัดกรองนักเรียน คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน OROC คลิกที่นี่

 • ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมโฮมรูม คลิกที่นี่

 • รายงานผลการไปราชการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน คลิกที่นี่

 • ฟอร์มแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานครู